Mecenes 2014Coneixes la fibrosi quística?

Aquí tens les respostes a deu de les preguntes més freqüents.

Feste soci de la nostra Associació

Loteria Nadal 2014

Swimmermind.comReportatge Respirando Brazadas

Traje antimedusas

teaser_left_down

Manual de Preparació Física Individualitzada

Manual de Tractament inhalat i recomanacions higièniques

Videoclip NADA

El Beso Salado

Cartel-El-Beso-Salado

Pis d'acollida de la Federació Espanyola de FQ

Estatuts

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI I DURACIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 1. La “FUNDACIÓ RESPIRALIA”, entitat sense ànim de lucre, es regirà pel seu document fundacional, pels presents Estatuts, per les normes de règim intern que dicti el Patronat i per la legislació que li sigui d’aplicació, en especial per la Llei estatal 50/2002, de 26 de desembre de Fundacions, pel Real Decret 1337/2005, de 11 de novembre i pel Decret de la nostra Comunitat Autònoma 45/1998, de 14 d’abril, que crea i regula el registre únic i l’exercici del protectorat.

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, des de la inscripció de la escriptura pública de constitució en el Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en conseqüència pot adquirir, posseir i disposar de tota classe de bens mobles, immobles i drets, realitzar els actes jurídics d’administració i de domini i obligar-se en els termes que autoritzin les lleis.

Article 3. La Fundació té el seu domicili al carrer Joan Muntaner Bujosa s/n, local 3 de la ciutat de Palma (07011) i estendrà el seu àmbit territorial de funcionament a les Illes Balears.

Article 4. La Fundació tindrà una duració indefinida.

TÍTOL II.- OBJECTE FUNDACIONAL, APLICACIÓ DE RECURSOS I BENEFICIARIS.

Article 5. Els fundadors afecten al patrimoni fundacional, constituït pels bens i drets que es detallen i valoren a l’escriptura de constitució de la Fundació i per les noves aportacions que puguin realitzar-se, al següent objecte o finalitat  fundacional:

- Promoure la millora de la qualitat de vida dels malalts afectats per la  malaltia fibrosi quística.

- Divulgar  el coneixement de la fibrosi quísitica i sensibilitzar a la societat en general en relació a la mateixa.

Per a l’adequat desenvolupament de les finalitats exposades, la Fundació durà a terme les següents activitats:

a) Mantenir relacions amb la Federació Espanyola contra la Fibrosi Quística i  altres entitats amb finalitats similars o complementàries a les enunciades en aquest article, tant a España com a l’estranger, amb l’objectiu de conèixer els avanços que es puguin produir en el control i tractament de la fibrosi quística i coordinar les seves actuacions de cara a la consecució dels seus objectius comuns.

b) Potenciar i promoure el desenvolupament d’activitats docents dirigides a la formació de personal tècnic especialitzat en el diagnòstic i tractament de la malaltia.

c) Participar en la discussió i elaboració de propostes per a la solució dels problemes que planteja la fibrosi quística en els seus aspectes epidemiològics, clínics, diagnòstics, preventius i socials.

d) Informar als pares i a les famílies dels afectats.

e)  Construcció i explotació d’un centre de rehabilitació.

f) Col·laboració en la creació i funcionament, dins de les institucions hospitalàries, d’unitats especialitzades en el diagnòstic i tractament de la fibrosi quística.

g) Assistència a pacients finançant total o parcialment el cost del tractament i/o el desplaçament, estada i manutenció de l’afectat i un o dos familiars en cas d’operació o tractament fora de l’àmbit balear.

h) Potenciació i financiació de la participació en reunions científiques i congressos nacionals i internacionals del personal tècnic que, segons el criteri de la Fundació consideri convenient.

i) Organització d’una biblioteca i creació d’una revista especialitzada.

j) Creació de beques per a la formació de metges, fisioterapeutes i auxiliars especialitzats en fibrosi quística, demanant ajuda econòmica, si es necessari, a entitats oficials i particulars.

k) Promoció del patrocini d’entitats locals, autonòmiques, estatals o europees pel  manteniment de les despeses de la Fundació.

l) La realització d’activitats docents, esdeveniments socials i esportius,  manifestacions culturals, conferències, publicacions, concessions d’ajudes, i activitats complementàries o similars a les relacionades.

m) La formació professional, inserció laboral o creació de departaments, que permeti la creació de llocs de feina pels afectats de fibrosi quística i la seva integració en el mercat de treball.

n) Explotació directa o en règim de contractació de les sales i espais que pertanyen al centre de rehabilitació, incloent si procedeix, tenda per la venda de productes relacionats amb l’activitat i/o cafeteria.

o) Elaboració, edició, publicació i venda de qualsevol tipus de material divulgatiu.

p) Quantes activitats siguin necessàries o convenients per al sosteniment i promoció pública de la Fundació.

Article 6.- La Fundació aplicarà el seu patrimoni i rendes als fins fundacionals, donarà informació suficient d’aquests i de les seves activitats i actuarà amb criteris d’imparcialitat i no discriminació en la determinació dels seus beneficiaris.

En especial es consideraran beneficiaris:

- Totes aquelles persones que siguin directa o indirectament afectats per la malatia de la fibrosi quística i que demandin les prestacions i els serveis que la Fundació ofereixi.

- Totes aquelles persones o colectius que puguin contribuir a aconseguir les finalitats que la Fundació persegueix.

TÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ.

Capítol I. Òrgans de Govern.

Article 7.- La Fundació estarà regida pels seguents organs.

A) De govern i decissió:

- Patronat.

B) De gestió:

- Comissió Executiva.

- Director-Gerent.

C) De Consulta i assessorament

- Secretari.

- Comissió Assessora.

- Comissió d’Amics i Patrocinadors.

Això sense perjudici de qualsevol altres òrgans complementaris, siguin o no permanents, que el Patronat acordi constituir en el si de la Fundació.

Capítol II.- Del Patronat.

Secció 1. Composició i Designació.

Article 8.- La Fundació estarà regida pel Patronat, màxim òrgan de govern, representació i administració d’aquesta, corresponent al mateix complir els fins  fundacionals i administrar amb diligència els bens i drets integrants del patrimoni de la Fundació, mantenint el rendiment i utilitat dels mateixos.

El Patronat de la Fundació estarà formada per set membres persones físiques;  sis d’ells nomenats per l’Associació Balear de Fibrosi Quística, d’entre els seus membres i l’ altre  nomenat d’entre els seus membres pel Col.legi Oficial de Fisioterapeutes.  Regla que serà d’aplicació pels succesives nomenaments i substitucions dels Patrons.

Els Patrons realitzaran les seves funcions de forma indefinida.

En qualsevol cas, el càrrec de Patró serà gratuït, sense perjudici de reemborsar  les despeses degudament justificades ocasionades en l’exercici de la seva funció, tal com prevéu l’Article 15.4 de la Llei 50/02.

Secció 2. Atribucions.

Article 9.- Al Patronat, màxim òrgan de Govern, representació i administració de la Fundació, li corresponen les següents atribucions:

a) En aplicació de la Llei 50/02, li correspon aprovar els comptes anuals, el pla d’actuació que haurà de contenir els objectius i activitats que deguin desenvolupar-se en el següent exercici, modificar els Estatuts, acordar la fusió i extinció de la Fundació i la realització dels actes que requereixin l’autorització del Protectorat.

El pla d’actuació anirà acompanyat del pressupost corresponent al següent exercici.

b) Aprovar reglaments de règim intern i creació d’òrgans de Govern de la Fundació.

En l’exercici dels seus drets i accions el Patronat podrà, a la vegada, conferir la representació de la Fundació a les persones que lliurement designi i això amb les facultats que estimi pertinents.

c) Designar als seus representants en la Comissió Executiva, membres de la Comissió Assessora, Secretari i al Director-Gerent, així com la seva cessació.

d) Negociar, concertar i atorgar tota classe d’operacions i contractes, en documents públics o privats.

e) Realitzar les inversions convenients i justificades pels fins fundacionals i adquirir, a títol onerós o lucratiu, tota classe de bens i drets; constituir i cancel·lar hipoteques i altres càrregues i gravamens reals i, en general, dur a terme tota classe d’actes de disposició i administració dels bens i drets de la Fundació.

f) Concertar tota classe d’operacions bancàries actives i passives, la contractació de serveis bancaris, concertar contractes de compte corrent, de compte d’estalvi, de dipòsit d’obertura de crèdit documentari o no, de préstec, de descompte, i qualsevol altres contractes de fiança i serveis de transferències de fons, canvis de divisa, i tots els actes i negocis accessoris o complementaris per a la plena eficàcia dels anteriors contractes.

g) Acceptar herències, legats, donacions, subvencions i altres liberalitats.

h) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualsevol altres productes, beneficis i quantitats que per qualsevol concepte corresponguin a la Fundació.

i) Atorgar i revocar delegacions i poders en relació amb l’exercici de qualsevol matèria, per garantir el compliment dels fins  fundacionals.

j) I, en general, realitzar els actes, intervenir en negocis jurídics i atorgar qualsevol contractes que fossin necessaris per assegurar la millor administració i disposició de les seves rendes i bens i per l’exercici dels drets i accions que foren procedents i per la més adequada realització i compliment dels fins fundacionals.

El Patronat podrà delegar les seves facultats en els seus membres o en la Comissió Executiva, a excepció de la aprovació dels comptes i pla d’actuació, la modificació dels Estatuts, la fusió i liquidació de la Fundació, així com aquells altres actes que requereixin l’autorització del Protectorat.

Article 10.- La responsabilitat, substitució, cessació i suspensió dels Patrons es regirà per lo disposat a la Llei 50/02.

Secció 3. Forma de deliberar i prendre acords.

Article 11.- El Patronat, convocat i presidit pel President es reunirà en sessió ordinària dues vegades a l’any i, a més, cada vegada que ho consideri oportú el President o així ho sol·liciti per escrit, com a mínim, una tercera part dels membres del Patronat, especificant-se els assumptes que deuen ser inclosos a l’ordre del dia. Dita reunió haurà de celebrar-se dins dels trenta dies següents a la recepció pel  President de dita comunicació escrita.

La primera Junta Ordinària haurà de reunir-se durant el primer semestre i la segona durant el quart trimestre de cada any. A la primera de dites Juntes, el Patronat aprovarà els comptes anuals corresponents a l’any anterior, en els termes legalment prevists. A la segona, el Patronat aprovarà el pla d’actuació i pressupost de l’any següent.

Les sessions ordinàries es convocaran amb cinc dies hàbils d’antelació, com a mínim, i les extraordinàries, també com a mínim amb quaranta vuit hores d’antelació. Amb aquesta finalitat, el Secretari, en nom del President, dirigirà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància, una citació a cada membre del Patronat en la que figurarà l’ordre del dia, el lloc, el dia i l’hora de la reunió.

Les reunions es celebraran en única convocatòria i seran vàlides si assisteixen la meitat més un dels representants dels Patrons.

La deliberació dels punts de l’ordre del dia es farà seguint els torns sol·licitats al President i els acords es prendran per majoria simple dels presents. En cas de empat decidirà el vot de qualitat del President.

Capítol III. Del President.

Secció 1. Elecció.

Article 12.- El Patronat elegirà d’entre els qui ho formen al President i Vice-president, el qual suplirà al President en cas d’absència o malaltia.

Secció 2. Atribucions.

Article 13.- Correspon al President i en el seu cas al Vice-president:

a) Ostentar la representació de la Fundació en tots els actes i negocis jurídics.

b) Presidir les reunions del Patronat, dirigir les deliberacions i visar les actes de la reunió.

c) Presidir, amb veu i vot, les reunions de les Comissions de la Fundació i, en el seu cas, visar les actes de les reunions a les que assisteix.

d) Vigilar el compliment dels acords adoptats, pels òrgans de la Fundació.

Capítol IV.- De la Comissió Executiva.

Secció 1. Composició i Designació.

Article 14.- Per facilitar la realització dels fins fundacionals i agilitzar el funcionament de la Fundació, el Patronat designarà una Comissió Executiva integrada per tres membres, i assistida pel  Secretari o, en el seu defecte, Vice-secretari.

Al designar als integrants de la Comissió Executiva, es podrà preveure la figura del suplent per als supòsits d’absència o malaltia del titular.

Secció 2. Atribucions.

Article 15.- Al Comitè Executiu li corresponen les següents atribucions:

a) Seguir el pla d’actuació aprovat pel Patronat i, en el seu cas, adoptar les mesures necessàries per garantir el seu compliment.

b) Seguir l’execució dels pressuposts aprovats pel Patronat i, en el seu cas, adoptar les mesures necessàries per garantir el seu compliment.

c)      Administrar els fons de la Fundació juntament amb el Director-Gerent.

d)  Quantes funcions siguin delegades o encomanades pel  Patronat.

Secció 3. Forma de deliberar i prendre acords.

Article 16.- La Comissió Executiva serà convocada pel seu President i les sessions seran presidides pel mateix, llevat que no assistís, cas en el que seran presidides per un membre de la Comissió Executiva nomenat pels presents qui, a més firmarà l’acta de la reunió juntament amb el Secretari.

Les sessions es convocaran amb tres dies hàbils d’antelació, com a mínim i, a tal efecte, el Secretari, en nom del President, dirigirà una citació, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància, a la que hi figurarà l’ordre del dia, el lloc, el dia i l’hora de la reunió.

Les reunions es celebraran en única convocatòria i seran vàlides si assisteixen la meitat més un dels seus membres. A efectes de validesa de la convocatòria es tindrà en compte, exclusivament, la presència dels membres designats pel  Patronat.

La deliberació dels punts de l’ordre del dia es farà seguint els torns sol·licitats al President i els acords es prendran per majoria simple dels presents. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat del President o de qui actuï com tal.

El Secretari de la Fundació actuarà com a Secretari de la Comissió Executiva i transcriurà en el llibre d’actes els acords adoptats per la mateixa, en la forma establerta a l’Article 20.

Capítol V.- El Director-Gerent.

Secció 1.- Nomenament.

Article 17.- Pel correcte funcionament de la Fundació, el Patronat nomenarà un Director-Gerent que durà a terme funcions de caràcter econòmic i administratiu, amb les atribucions previstes en els Estatuts. Dit càrrec serà retribuït.

Una vegada designat, el Director-Gerent assitirà al Patronat i demés òrgans de govern de la Fundació, amb veu i sense vot, llevat que siguin tractades qüestions que afectin a la seva renovació o cessació i deixarà de formar part del Patronat i demés òrgans de govern, al dimitir o cessar en el seu càrrec.

Secció 2.- Atribucions.

Article 18.- A títol enunciatiu, li correspon al Director-Gerent:

a) Formular els comptes anuals, a tal efecte confeccionades i sotmetre-les a la aprovació del Patronat.

b) Sotmetre a la aprovació del Patronat el pla d’actuació de l’exercici següent, juntament amb el corresponent pressupost d’ingressos i despeses.

c) Coordinar els diferents òrgans i les activitats de la Fundació per executar el pla d’actuació i pressupost aprovat.

d) Dirigir l’àrea de Recursos Humans, serveis i col·laboracions de la Fundació, contractant al personal que sigui necessari segons els pressuposts aprovats.

e) Quantes funcions li siguin encarregades pel Patronat, Comissió Executiva o President de la Fundació.

Capítol VI.- El Secretari.

Secció 1.- Designació.

Article 19.- El Patronat designarà els càrrecs de Secretari i si ho estima de Vice-secretari, que podrá ser o no  Patró. Si no és patró,  tindrá veu pero no vot a les sessions del Patronat.

Les funcions del Secretari i en el seu cas, del Vice-secretari podran ser retribuïdes i en cas de que ocupi el càrrec un Patró requerirà la oportuna autorització del Protectorat.

Secció 2.- Atribucions.

Article 20.- Correspon al Secretari i en el seu cas al Vice-secretari:

a) Elaborar l’ordre del dia amb el Director-Gerent i convocar, en nom del President, les reunions del Patronat i demés òrgans de govern de la Fundació.

b) Assistir a les reunions dels òrgans de govern de la Fundació.

c) Redactar i firmar juntament al President o qui intervingui com tal, l’acta de les reunions aprovada pel Patronat i pels demés òrgans de govern.

d) Custodiar i guardar els llibres i documents, en els que hi hagi intervingut per raó del seu càrrec.

e) Lliurar certificacions i testimonis dels acords adoptats pel Patronat i demés òrgans de la Fundació.

f) Assessorar als distints òrgans de la Fundació.

Capítol VII.- La Comissió Assessora.

Secció 1.- Composició i Designació.

Article 21.- El Patronat disposarà d’una Comissió Assessora per facilitar la comunicació, intercanvi d’idees i experiències i així, afavorir la participació de tècnics, experts, agents socials o econòmics relacionats, directa o indirectament, amb l’objecte fundacional.

La Designació d’aquestes persones es realitzarà lliurement pel Patronat i, acceptat el càrrec, entraran a formar part de la Comissió Assessora.

Els càrrecs a la Comissió Assessora seran gratuïts, sense perjudici de ser reemborsats de les despeses degudament justificades, ocasionades en l’exercici del seu càrrec. Excepcionalment, el Patronat o Comissió Executiva podrà concedir gratificacions pels treballs realitzats.

Les línies d’actuació d’aquesta Comissió seran establertes pel Patronat o, en el seu cas, per la Comissió Executiva qui, a més, tindrà les facultats necessàries per completar aspectes relatius a la composició, designació, separació, atribucions i funcionament d’aquesta Comissió Assessora. En el seu cas, la Comissió Executiva podrà aprovar  i/o notificar el reglament de funcionament de la Comissió Assessora.

Secció 2.- Forma de deliberar i prendre acords.

Article 22.- La Comissió Assessora serà convocada pel President i les sessions seran presidides pel mateix, llevat que no assistís, cas en el que seran presidides per un dels seus membres, nomenat pels presents qui, a més, firmarà l’acte de la reunió juntament amb el Secretari.

Les sessions es convocaran amb cinc dies hàbils d’antelació, com a mínim i, a tal efecte, el Secretari, en nom del President, dirigirà una citació, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància, en la que figurarà l’ordre del dia, el lloc, el dia i l’hora de la reunió.

Les reunions es celebraran en única convocatòria i seran vàlides si assisteixen la meitat més un dels seus membres.

La deliberació dels punts de l’ordre del dia es farà seguint els torns sol·licitats al President i els acords es prendran per majoria simple dels presents. En cas de empat decidirà el vot de qualitat del President o de qui actuï com a tal.

El Secretari de la Fundació actuarà com a Secretari de la Comissió Assessora i transcriurà en el llibre d’actes els acords adoptats. El Secretari podrà delegar les seves funcions en aquesta Comissió Assessora a favor d’algun dels seus membres.

Capítol VIII.- La Comissió d’Amics i Patrocinadors

Article 23.- La Comissió d’Amics i Patrocinadors té com principals objectius els de promocionar, afavorir, estimular i constituir canal de comunicació entre la Fundació i qui desitgin participar a la mateixa.

La Comissió d’Amics i Patrocinadors disposarà d’un reglament de règim interior que aprovarà i, en el seu cas, modificarà el Patronat d’aquesta Fundació.

TÍTOL IV.- PATRIMONI, FUNCIONAMIENT I ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ.

Article 24.- El patrimoni de la Fundació estarà constituït per la dotació inicial dels Fundadors, les successives aportacions, les donacions, liberalitats, subvencions i qualsevol recurs que la Fundació pugui obtenir.

L’administració i disposició del patrimoni de la Fundació correspondrà al Patronat, en la forma establerta en aquests Estatuts i amb subjecció a lo dispost a la Llei 50/02 i disposicions que la desenvolupen.

La Fundació haurà de figurar com a titular de tots els bens i drets integrants del seu patrimoni, que haurà de constar en el seu inventari anual.

Article 25.- La disposició i gravamen dels bens i drets patrimonials s’ajustarà a lo previst a l’Article 21 de la Llei 50/02 de Fundacions i disposicions que la desenvolupen.

Article 26.- La acceptació d’herència s’entendrà feta a benefici d’inventari i en els supòsits de legats o donacions amb càrregues o donacions oneroses o remuneratòries i el repudi d’herències, donacions o legats sense càrregues serà comunicada al Protectorat en els termes prevists a la Llei 50/02 i disposicions que la desenvolupen.

Article 27.- La Fundació tindrà les següents fonts d’ingrés:

a)  Les aportacions anuals dels seus membres en els supòsits i quantitats que en cada cas s’estableixin o concertin.

b)  Les aportacions de bens, drets o serveis avaluables econòmicament rebuts de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

c) Les subvencions o aportacions rebudes específicament de la Unió Europea, directament o a través de les Administracions Públiques.

d) Les subvencions o aportacions procedents d’ajudes nacionals o internacionals rebudes directament o gestionades per altres institucions competents.

e)  Les rendes i productes de capital percebuts o acumulats.

f)  Els ingressos procedents de les activitats econòmiques desenvolupades per la Fundació en els termes prevists a el Article 24 de la Llei 50/02.

Article 28.- La Fundació durà una comptabilitat ordenada i adequada, ajustant la seva activitat i funcionament a alló disposat als Articles 25 i següents de la Llei 50/02 i disposicions que la desenvolupen.

En qualsevol cas, el Patronat estarà facultat per fer les variacions necessàries en la composició del patrimoni de la Fundació, de conformitat amb el que aconselli la cojuntura econòmica  de cada moment i sense perjudici de sol.licitar l’autorització oportuna o comunicar-ho degudament al Protectorat.

En quant al règim financer de la Fundació,  s’estableixen les  següents pautes:

- L’ exercici econòmic ha de coincidir amb l’any natural.

- La Fundació ha de dur necessàriament un llibre diari i un llibre d’inventaris i comptes anuals i altres llibres convenients per desenvolupar adequadament les seves activitats i per controlar la seva comptabilitat.

- En la gestió economicofinancera, la Fundació s’ha de regir pels principis i els criteris generals determinants en la normativa vigent.

TÍTOL V.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

Article 29.- La modificació o nova redacció dels Estatuts serà acordada pel Patronat i comunicada al Protectorat. En qualsevol cas, la modificació o nova redacció serà realitzada en escriptura pública i inscrita en el Registre de Fundacions d’aquesta Comunitat Autònoma.

TÍTOL VI.- FUSIÓ, SEPARACIÓ I EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.

Article 30.- La Fundació es fusionarà amb un altre o altres Fundacions quan ho acordin els respectius Patrons, havent de comunicar-se al Protectorat.

Article 31.- Qualsevol Patró podrà separar-se de la Fundació amb un preavís de 3 mesos, mantenint incòlumes totes les obligacions contretes fins la data de la seva separació.

El Patró que es separi de la Fundació no tindrà dret a cap part del patrimoni de la mateixa.

Article 32.- La Fundació s’extingirà en els supòsits que contempla l’Article 31 de la Llei 50/2002, de 26 de Desembre i disposicions que ho desenvolupen.

En cas de liquidació de la Fundació, el seu patrimoni passarà a l’Associació Balear de Fibrosi Quística o, d’haver-se extingida aquesta, a la Federació Espanyola contra la Fibrosi Quística amb l’obligació de mantenir el destí previst en aquests Estatuts.

L’extinció de la Fundació, excepte en el supòsit de fusió, determinarà l’obertura d’un procediment de liquidació, designant-se a tal efecte a tres liquidadors que acomodaran les seves funcions a lo previst a el Article 33 de la Llei 50/02.

Estatuts Fundació Respiralia